Regulamin sklepu internetowego UMAKOWSHOP

 

Sklep Internetowy UMAKOV SHOP działający pod adresem www.umakow.pl, prowadzony jest przez UMAKOW Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul.Alojzego Pawliczka 27 A, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406652. NIP: numer PL2050003065. Regon numer: 242810042.
Numer konta bankowego: PL03 1500 1445 1214 4008 4732 0000 Kredyt Bank S. A.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4.Czas realizaci zamowienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 1 dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 dzieńi roboczy od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 1 dzień roboczy.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10.   Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- pobranie przez kuriera: należność pobiera kurier,
- przelewem bankowym na konto firmy.

11.    Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej  OPEK .

- paczka do 30 kg a 2 m   -  25 zł netto

- paczka do 30 kg a 3 m  -  50 zł netto

- paczka do 40 kg            -  30 zł netto

- paczka do 100 kg         -  90 zł netto

- paczka do 300 kg         -  95 zł netto

- paczka do 500 kg         -  115 zł netto

- paczka do 800 kg         - 120 zł netto

Przy zakupie asortymentu ze stali nierdzewnej  powyżej 400 zł netto – przesylka za 1 zł netto , nie dotyczy to produktow dłużycowych

tj. elementów dłuższych niż 2 mb .

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Nazwa Sklepu”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Ta strona kożysta z pomocy suborów cookie w celu zlepszenia funkcjonowania tej web strony .Subory cookie zawierają małe ilości informacji a dostają się do waszego komputera przez serwer  web strony.
Wasza internetowa przeglądarka posyła te subory cookie spowrotem na web strone w czasie każdej waszej dalszej wizyty aby potrafiła was rozpoznać i zapamiętać sobie wasze preferencje. Przy każdych odwiedzinach tej web strony mogą być pozyskawane informacje  z pomocą suborów cookie albo innych technologi . Używaniem tej web strony wzrażacie zgodę na użycie prez nas suborów cookie , tak jak to jest opisane w tym ostrzeżeniu. Macie możliwość wymazać wszystkie subory cookie ułożone w waszym komputerze , możecie też wszystkie przeglądarki nastawic tak aby zablokowały ich twożenie i układanie .W takim przypadku będziecie musieli recznie nastawiać wasze ustawienia przy każdych odwiedzinach tej web strony .

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien niezwłocznie poinformować sprzedającego o wadach. Lub towar zamówiony jest niezgodny z dostarczonym. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 Kupujący  zapoznał się z dokumentem dotyczącym konserwacji i pielęgnacji produktów ze stali nierdzewnej

 Regulamin sklepu internetowego UMAKOWSHOP


OBCHODNÉ, PLATOBNÉ, DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky Vladimír LACKO - UMAKOV
 

Vladimír Lacko – UMAKOV, Fričovce 309, 082 37, IČO: 10740970, IČ DPH: SK1020748377
Zapísaná v ŽR č. 707-5173 OÚ Prešov,  tel. 00421 51 7911 491, GSM 00421 905 681 337  www.umakovshop.com 
Lacko Vladimír – umakovprodukt,  Drahobejlova 1142/34,190 00 Praha-Libeň , IČO: 74528581
Registrace: Úřad městské části, odbor živnostenský, Praha 9, Ev. č. 310009 – 508276145, tel. 00420 731 733 989

1.)    Všeobecné ustanovenia:

a)    Kupujúci vytvorením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito odchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy, resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.
b)    Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dohodnutá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky vyhotovenej na stránke www.umakovshop.com.

2.)    Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej iba tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje (texty, poznámky, .... ) obsiahnuté na stránkach www.umakovshop.com, www.umakov.sk, www.polotovary.sk, katalógoch, prospektoch, CD nosičoch a iných tlačivách sú nezáväzné údaje, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.
Bežné tolerancie sú  ? 5%  (rozmerové, dĺžkové, množstevné, dovolená množstevná odchýlka pri odbere celých balení, ....  )

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:
-    tovar v súlade so špecifikáciami predávajúceho alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
-    vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na príslušnom území
-    vyhranený tovar (aut. pohony brán , ...) vybavený návodmi k obsluhe, záručnými listami.

3.)    Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad, predajné miesto predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný v sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru.
Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúci je odoberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na jeho meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.
Kupujúci musí vopred informovať predávajúceho o tejto skutočnosti a musí byť v čase odberu v telefonickej dostupnosti pre prípadné overenie splnomocnenia. Predávajúci má právo v prípade pochybností odmietnuť vydať tovar splnomocnenej osobe a prípadné náklady takto vzniklé plne hradí kupujúci (dopravné náklady, skladné, manipulačné, ......

4.)    Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

a)    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom určených údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v niektorých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
b)    Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu  (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napríklad telefonicky či písomne. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.
c)    Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
d)    Zákazníci s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva používajú výhody dohodnuté pri podpise zmluvy, resp. jednostranne ponúknuté predávajúcim po uzatvorení zmluvy, resp. po registrácií a následnom pridelený individuálneho zvýhodneného cenníkom na www.umakovshop.com

5.)    Cena a platba

Ceny uvedené na WWW stránkach Vladimír LACKO – UMAKOV www.umakovshop.com sú platné v okamžiku objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú orientačné a nezáväzné.
Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb, k zmenám výrobným, technologickým, tvarovým, rozmerovým, inovačným, ... k zmenám cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľoch tovaru.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú zaplatením celej kúpnej ceny za dodaný tovar na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platovej doby je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z predĺženia z hodnoty v čas nezaplatenej čiastky vo výške 0,5 % za každý deň predĺženia.
Predávajúci si vyhradzuje uplatniť vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
               Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je zároveň aj daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
               K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy. Aktuálny cenník dopravy je zverejnení na www.umakovshop.com. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatnú dopravu do 24 hod. od vyskladnenia tovaru pri objednávke nad limit 200,-EUR bez DPH pre SK, nad 7 000,-Kč bez DPH pre ČR.
Bezplatná doprava neplatí pre sortiment hutného nezdobeného materiálu, pre materiál s dĺžkou nad 3m, polykarbonáty, sortiment zo sekcie Plotové systémy, Finálne výrobky, Garážové brány, ATYPY, sklo a výrobky obsahujúce sklo . Pre zákazníkov s zvýhodneným cenníkom (veľkoobchod) je tento limit individuálne dohodnutý.
6.)    Dodacia doba, dopravné podmienky, poštovné, balné

Dodacia doba začína plynúť od nasledujúceho dňa po obdržaní záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú potrebné pre vybavenie dodávky.
V prípade, že tovar je na sklade a kupujúci nevyžaduje dodatočné požiadavky (napr. balenie, povrchovú úpravu, delenie materiálu, ....), predávajúci ho vyexpeduje zvyčajne do 24 hodín dopravcovi, ktorý následne garantuje dodanie tovaru do 24 hodín počas prac. dňa kupujúcemu.
Doprava zdarma pri odbere nad 100 Eur (CZ:3500Kč) bez DPH pre sortiment nerez.
Doprava zdarma pri odbere nad 200 Eur (CZ:7000Kč) bez DPH pre ostatný sortiment.
Zdarma doprava neplatí pre sortiment hutného materiálu (nerezové trubky, hladká oceľ, ..), drevoplasty, polykarbonáty, sortiment zo sekcií Plotové systémy.
Finálne výrobky, Garážové brány, ATYPY (sú naceňované individuálne), Sklo a produkty obsahujúce sklo.
Za prípadné delenie materiálu (rezaním, strihaním) bude účtovaný poplatok (kat. č. Delenie-...)
V prípade zaslania tovaru na nevratnej drevenej palete kat. č. Q4/03-800x1200 bude účtovaná v plnej výške.
Kupujúcemu bude vrátená cena za túto paletu iba v prípade jej osobného odovzdania na pobočke z ktorej mu paleta bola účtovaná.
V prípade špecifických požiadaviek na balné bude účtovaný príplatok (kat. č. M).

Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný skladový tovar v bežnom množstve nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať do 5 prac. dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania s zľavou z maloobchodnej ceny, resp.  ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za plnenú včas, ak tovar bude pripravený na mieste plnenia k predaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej doby.
Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať skladový tovar odberateľovi (dodať k preprave k prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočných zdržaní všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.
Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov okamžite ich oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené.

7.)    Záruka, servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky.
Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov, ak nie je na daný tovar iný záručný termín. Na tovar ošetrený základnou vrstvou farby a na plochy bez povrchovej úpravy sa záruka na povrchovú úpravu nevzťahuje. Ak zistí kupujúci pri preberaní tovaru chyby, musí tieto skutočnosti okamžite nahlásiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného zdržovania.

Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom a predávajúci je povinný vybaviť  reklamáciu do 30 dní odo dňa jej obdržania.

8.)    Spotrebný materiál nespĺňa charakter ochranných pomôcok.

9.)    Ochrana osobných údajov a upozornenie na používanie súborov "cookie"

Všetky údaje, ktoré zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam z.č. 428/2002 Zb. z., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel. Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi 428/2002 Zb. z., Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Zákazník svojim slobodným rozhodnutím (stlačením tlačítka „Potvrdiť“) dáva najavo, že si je vedomí všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s dalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránok.

Táto webová stránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie skúsenosti používateľov s touto webovou stránkou a zabezpečenie svojho efektívneho chodu. Súbory „cookie“ obsahujú malé množstvo informácií a sťahujú sa do vášho počítača alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky. Váš webový prehliadač potom pošle tieto súbory „cookie“ späť na webovú stránku pri každej nasledujúcej návšteve, aby vás dokázala identifikovať a zapamätať si Vaše používateľské preferencie.
Pri každom použití tejto webovej stránky sa môžu získavať informácie použitím súborov „cookie“ a iných technológií. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“, ako je to popísané v tomto upozornení.
Máte možnosť vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači a takisto môžete všetky prehliadače nastaviť tak, aby zablokovali ich tvorbu a ukladanie. V takomto prípade však budete nútený manuálne prestavovať vaše nastavenie pri každej návšteve tejto stránky.

10.)            Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.
Pri trvalom zmluvnom vzťahu (pokiaľ je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok.
Pri odoslaní objednávky po dni, v ktorom  došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je platné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už dodanú dopravcovi.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnou výškou ceny objednaného tovaru (vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov) uvedenou v cenníku na internetovej stránke, pokiaľ nie je dokázateľne dohodnuté inak.
Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci v dobe stanovenej k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci  sa v zmysle obchodného zákona dohodli, že pokiaľ nie je podmienkami výslovne stanovené inak riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

 
Výklad pojmov, vysvetlivky


A - Dostupnosť tovaru

Nezáväzne sa dá dostupnosť tovaru určiť z www.umakovshop.com (kliknutím na konkrétny tovar) , resp. v tlačených materiáloch podľa značenia (symbolu) v stĺpci označeného nákupným košíkom.
-okamžite dostupný tovar: symbol  „? “ znamená, že výrobky sú bežne držané skladom na každej pobočke - možnosť okamžitého odberu.
-dostupný tovar: symbol „ prázdny “ znamená, že výrobky sú držané v min. množstve  na výrobnom sklade (Fričovce Slovensko). Tovar  nie je bežne držaný na pobočkách, ale môže  byť v obmedzenom množstve. Dodací termín závisí na počte kusov, spôsobe odberu,... , termín dohodou
-tovar na objednávku: symbol „ telefón“ znamená, že výrobky sa vyrábajú iba na objednávku, na základe odsúhlasenej cenovej ponuky (bežne 2 až 3 týždne)
Dodacie termíny spoplatňovaných služieb:
- povrchová úprava (zinkovanie, farba, patina, … ) cca týždeň
- spracovanie úplného rozpisu polotovarov (brána, plot, zábradlie, schodisko,  ...)    do 2 dní
- spracovanie výkresovej dokumentácie cca týždeň
- výroba na objednávku, atypy, … sa vyrábajú na základe odsúhlasenej cenovej ponuky.
  Ponuka je platná  týždeň a obsahuje všetky ďalšie informácie (platobné, dodacie podmienky, ........)
Dodací termín je možné zmeniť na základe dohody, príplatkov resp. zliav.

B - Vyobrazenie a označenie tovaru v katalógoch

- Skutočnú veľkosť tovaru je nutné posudzovať podľa rozmerov.
- Každý tovar sa jednoznačne identifikuje katalógovým číslom, ktoré je nutné uvádzať v objednávke, dopyte na cenu (predídeme tak možným nedorozumeniam).
- Materiál a povrchová úprava tovaru je zvyčajne obsiahnutá v názve výrobku (napr. držiak výplne-antikor AISI 304, madlo buk nelakovaný, umývadlo-umelecká liatina, ...).
Ak v názve nie je uvedený materiál a povrchová úprava ide o zvárateľnú oceľ bez úpravy (napr. elementy hroty, zdobené pásoviny, tyče kované, …), pričom niektoré tovary môžu mať aj povrchovú úpravu.
V propagačných materiáloch (tlačených, www.umakovshop.com) je názov tovaru v názve príslušnej sekcie a povrchová úprava je značená symbolmi:
Fe: zvariteľná oceľ bez  ďalšej úpravy                                             black: čierna farba, základná vrstva
Zn: pozinkovaná oceľ bez ďalšej úpravy                                          patina Bl: patina modrá
PVC: plast                                                                                      patina Cu: patina medená
Al: hliník                                                                                         patina Au: patina zlatá
Ms: mosadz                                                                                    patina Ag: patina strieborná
                                                                                                      patina Gr: patina zelená
                                                                                                      

logo  – výrobok pre vlastné skompletovanie so zvýhodnenou cenou, foto je ilustračné, dodáva sa v demonte.

C- Merné jednotky, tolerancie

- Ak nie je uvedené inak tovar sa dodáva v kusoch. Niektorý tovar môže byť dodávaný v:
pároch (napr. kľučky, štítky, ...),
zostavách (pohony, bránové príslušenstvo, ...),
kg (kováčske uhlie, hutný materiál, …)
metroch (zdobené tyče, madlá, profily, …), pričom dĺžky sú uvedené pri katalóg. čísle.
  Dĺžka L 3000+ znamená, že tovar je dodávaný vo voľných dĺžkach s možný 10% prebytkom, (napr. pre  L 3000+ je to dĺžka od 3000 do 3300 mm).
Tovar je možné osobne odobrať aj v 6m dĺžkach iba ak je to možné, a to iba na základe vopred dohodnutých podmienkach
- bežné tolerancie sú  +- 5%  (rozmerové, množstevné: dovolená odchýlka pri baleniach, ... ).
- dodávateľ si vyhradzuje právo k zmenám výrobným, technologickým, tvarovým, rozmerovým,  …
Vyobrazenie tovarov v niektorých prípadoch môže byť ilustratívne.
Všetky tieto zmeny budú aktualizované na www.umakovshop.com, a preto môže dôjsť k  rozdielom v skôr tlačených propagačných materiálov.

 
Reklamačný poriadok

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Túto vadu reklamuje okamžite a neodkladne, teda ihneď po jej zistení.   Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby spotrebiteľ po zistení vady tovar uz ďalej  nepoužíval, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok II
Miesto uplatnenia reklamácie
Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho s ohľadom na predávaný sortiment.
Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.


Článok III
Zodpovednosť predávajúceho
Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak
?    spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
?    spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
?    reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
?    sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
Predávajúci nezodpovedá za vady:
?    pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
?    ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnou údržbou a servisom, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
?    spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
?    spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.
O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia
uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za akú bol tovar zakúpený.
Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ predávajúceho) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, predávajúci nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.
Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.
Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.
Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:
?    na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

?    aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne - môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný tovar),

?    aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. pri predĺženej záruke vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.
Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

?    po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (štandardne 1 mesiac od doručenia),

?    v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

?    v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

?    v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

?    poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.
Článok V
Práva spotrebiteľa
Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných
vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez
zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny  vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.
Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez
vád, má spotrebiteľ právo:
?    na výmenu veci  alebo
?    právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny .
Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve
predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má
tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na
výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.
Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Článok VI
Reklamácia použitého a vadného tovaru
Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide - táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.
Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.